regulamin

Spis treści
1. DEFINICJE
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W STREFA-AUTA.PL
3. RODZAJE TRANSAKCJI
4. TOWARY ZAKAZANE
5. PROCES TRANSAKCJI
6. ROLA STREFA-AUTA.PL
7. OPŁATY I PROWIZJE
8. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
9. SYSTEM KOMENTARZY
10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
11. ZMIANY REGULAMINU
12. ROZWIĄZANIE UMOWY
13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
15. WAŻNOŚĆ
ZAŁĄCZNIKI

§ 1. DEFINICJE

• STREFA-AUTA.PL - strefa-auta.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ………………., przy ul. ………………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ….. w Warszawie, Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - ………………………., o numerze identyfikacji podatkowej NIP:………………………..
Platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana na domenie strefa-auta.pl.
• TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem
• UŻYTKOWNIK - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl na zasadach określonych w Regulaminie
• SPRZEDAJĄCY - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach strefa-auta.pl niezależnie od rodzaju Transakcji
• LICYTANT - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie licytacji
• KUPUJĄCY - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach strefa-auta.pl niezależnie od rodzaju Transakcji
• TRANSAKCJE - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w § 3. Regulaminu: "Rodzaje Transakcji"
• KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez strefa-auta.pl pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach strefa-auta.pl
• REJESTRACJA - procedura zakładania Konta w serwisie strafa-auta.pl
• REGULAMIN - niniejszy Regulamin strefa-auta.pl


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2.
Użytkownik dokonuje rejestracji, której dokonanie umożliwia zawarcie umowy sprzedaży. W celu jej dokonania należy przed dokonaniem pierwszego zakupu lub podczas aktywacji Konta uzupełnić dane wymagane w formularzu rejestrowym.

2.3.
Rejestracja Użytkownika poprzez osobę fizyczną korzystającą z strefa-auta.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub reprezentującą osobę prawną/ jednostkę organizacyjną, o której mowa w §2.1., może zostać dokonana przez osobę, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny wypełniając danymi podmiotu, w imieniu którego zamierza występować w strefa-auta.pl.

2.4.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a strefa-auta.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem, który nabywa Towary na zasadach opisanych w Regulaminie następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

2.5.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w §2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach strefa-auta.pl, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup bądź wystawił Towar.Aby zrezygnować z umowy, Użytkownik winien poinformować strefa-auta.pl o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@strefa-auta.pl.


2.6.
strefa-auta.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z strefa-auta.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w formularzu rejestrowym m.in. poprzez dosłanie kopii dokumentów firmowych potwierdzających dane. W przypadku negatywnej weryfikacji przez strefa-auta.plrejestracja zostaje anulowana z dalszymi konsekwencjami wskazanymi w Regulaminie.


2.7.
W wyniku prawidłowej Rejestracji strefa-auta.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w strefa-auta.pl loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail.

2.8.
Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie strefa-auta.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych w trakcie korzystania z usług strefa-auta.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

2.9.
Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez strefa-auta.pl musi dokonać Rejestracji i pełnej aktywacji Konta, która może wiązać się z dokonaniem opłaty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

2.10.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania/zaniżania kwot oferowanych w licytacji.
2.11.
Użytkownikowi nie powinien korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik, który udostępnił Konto ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach tego Konta w serwisie strefa-auta.pl.
Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.12.
strefa-auta.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez strefa-auta.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. strefa-auta.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyska dostęp do Konta.

2.13.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników strefa-auta.pl.
2.14.
Użytkownik, korzystając z opcji "O mnie", może zamieścić w strefa-auta.pl informacje o sobie (dane kontaktowe) oraz swojej działalności (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej strony www, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona działalność konkurencyjna względem strafa-auta.pl w części lub w całości). Strona "O mnie" jest przyporządkowana do danego Konta.

2.15.
Treść strony "O mnie" jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających strefa-auta.pl i nie może zachęcać do dokonywania zakupów poza strefa-auta.pl. Ponadto nie może zawierać reklam, treści ogłoszeniowych (np. propozycji kupna lub zamiany przedmiotu) oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nie oferowanych w strefa-auta.pl.
2.16.
strefa-auta.pl może usunąć stronę "O mnie", jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię strefa-auta.pl bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi strefa-auta.pl.


§ 3. RODZAJE TRANSAKCJI

3.1.
strefa-auta.pl, jako operator strefa-auta.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. strefa-auta.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży danego Towaru.

3.2.
W ramach strefa-auta.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
a. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najniższą cenę (licytacja). Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W takim przypadku i pomimo osiągnięcia wartości minimalnej zadeklarowanej przez Użytkownika, najniższa oferta nie stanowi zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z oferty. Transakcja dotyczy m.in. wyceny naprawy pojazdu przez warsztat naprawczy, wyceny wykonania przeglądu pojazdu przez serwis, zakupu części zamiennych.
b. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja). Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. Transakcja dotyczy m.in. sprzedaży części zamiennych.
c. Transakcja z opcją Kup, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
d. Transakcje Specjalne – limitowane co do zakresu Użytkowników i/lub celu Transakcji.
3.3.
Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

3.4.
W Transakcjach licytacyjnych (§ 3.2.b) Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej mogą nie być brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

3.5.
W Transakcjach specjalnych Sprzedający może ograniczyć dostęp do Transakcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników lub Użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez Sprzedającego. Do celów realizacji omawianej Transakcji, z uwagi na ich szczególny charakter, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w opisach tych Transakcji, mogą być ukształtowane w sposób inny, niż w Regulaminie.


§ 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1.
Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania w ramach Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2.
Zabronione jest wystawianie w ramach Transakcji przedmiotów i usług nie związanych z charakterem strony strefa-auta.pl, a w szczególności następujących przedmiotów (przedmioty zakazane):

• Przedmioty zawierające treści pornograficzne;
• Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;
• Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie/ własność intelektualną;
• Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;
• Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;
• Produkty podrobione;
• Wszelkie instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych;
• Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
• Oprogramowanie do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
• Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);
• Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów.
• Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza serwisem strefa-auta.pl.
§ 5. PROCES TRANSAKCJI

5.1.
Aby wystawić Towar w ramach Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie strefa-auta.pl formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami.

5.2.
Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu Transakcji oraz od której zleca jej publikację strefa-auta.pl. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w strefa-auta.pl.

5.3.
Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

5.4.
Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.5.
W celu stworzenia opisu Transakcji Sprzedający wypełnia na stronie strefa-auta.pl formularz sprzedaży.

5.6.
Opis Towaru musi zawierać wszystkie jego istotne cechy. Niedopuszczalne jest pozostawianie Kupującemu wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Towaru.. W Transakcjach wieloprzedmiotowych Sprzedający może umożliwić Kupującemu np. wybór koloru bądź wzoru graficznego Towaru pod warunkiem, że Sprzedający prezentuje Kupującym w opisie Transakcji aktualną informację o ilości dostępnych kolorów lub wzorów graficznych.

5.7.
Elementy opisu Transakcji nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Transakcji zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.


5.8.
Zabronione jest umieszczanie przez Sprzedającego w opisie Transakcji informacji, że cena Towaru jest ceną netto. Ceny Towarów oferowanych w Serwisie strefa-auta.pl muszą być cenami podanymi w PLN w wysokości brutto.

5.9.
Zabronione jest umieszczanie przez Sprzedającego w opisie Transakcji informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują sytuację Kupujących w zakresie korzystania z usługi płatniczej.

5.10.
Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji, lub też dokonywać uszczegółowień np. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych Kupujących. W przypadku Transakcji z opcją Kup warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

5.11.
Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy. Sprzedający ma możliwość określenia dodatkowego sposobu płatności za Towar przy odbiorze. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar, w ramach usługi płatniczej, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku Nr 4 do Regulaminu.

5.12.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup (Transakcje z opcją Kup). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.13.
Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5.14.
Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem strefa-auta.pl zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na strefa-auta.pl. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

5.15.
Przystępując do Transakcji licytacyjnej (§ 3.2.b), Licytant określa cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. W przypadku Transakcji licytacyjnej (§3.2.a), Licytant określa cenę minimalną Towaru, za którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zakupić Towar (wykonać usługę).


5.16.
W trakcie Transakcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej/minimalnej.

5.17.
Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej (§ 3.2.b) jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

5.18.
Oferty złożone w licytacji (§ 3.3.b) są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
a. na prośbę Licytanta albo
b. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
c. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub
d. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
e. w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w §5.21.
5.19.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

5.20.
Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:
a. w Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup– po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b. w Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup– po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
c. z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w §5.21.
d. w Transakcjach wyłącznie z opcją Kup na podstawie decyzji strefa-auta.pl w sytuacjach opisanychw §6.3.

5.21.
Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Transakcję, wówczas zwycięzców Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

5.22.
Oprócz ceny ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, Sprzedający może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.
5.23.
Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się Transakcje:
a. Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres przerwy technicznej, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);
b. jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny.
5.24.
Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy. Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Transakcji ze wskazaniem zwycięscy nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

5.25.
Z wyjątkiem przypadków opisanych w § 5.26. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą, o której mowa w § 5.24., natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5.26.
Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, może dodatkowo dochodzić zawarcia tej umowy.

5.27.
Na zakończenie procesu Transakcji, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje przekazane strefa-auta.pl przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

5.28.
Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od zakończenia Transakcji na strefa-auta.pl.

5.29.
Sprzedający zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.

5.30.
Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca w opisie Transakcji zataił podstępnie wadę przed Kupującym. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.


§6. ROLA STREFA-AUTA.PL

6.1.
strefa-auta.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach strefa-auta.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. strefa-auta.pl, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. strefa-auta.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

6.2.
strefa-auta.pl nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.

6.3.
strefa-auta.pl może usunąć Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję wyłącznie z opcją Kup w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię strefa-auta.pl. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w strefa-auta.pl, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem Transakcji, od momentu usunięcia Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.
Wskutek zakończenia Transakcji przed czasem, oferty złożone do czasu zakończenia Transakcji zachowują ważność, a wystawianie komentarzy do Transakcji jest możliwe.

6.4.
W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach strefa-auta.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w § 2.2. lub 2.3., strefa-auta.pl może:
a. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b. uzależnić korzystanie z strefa-auta.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.
Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad opisanych w Regulaminie.
Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem strefa-auta.pl lub innych Użytkowników.

6.5.
Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte.

6.6.
Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody strefa-auta.pl. strefa-auta.pl może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.


§7. OPŁATY I PROWIZJE

7.1.
Usługi świadczone przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl są odpłatne. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.2.
Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco.

7.3.
Użytkownik w formularzu rejestrowym wskazuje żądanie otrzymywania faktur. Zasady wystawiania faktur i ich przesyłania reguluje Załącznik nr 2 do Regulaminu .

7.4.
Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.

7.5.
Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany na jego Koncie .


§8. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

8.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strefa-auta.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania strefa-auta.pl lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

8.2.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strefa-auta.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody strefa-auta.pl Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów strefa-auta.pl Sp. z o.o. oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń strefa-auta.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych serwisów internetowych.


§9. SYSTEM KOMENTARZY

9.1.
W ramach strefa-auta.pl Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli Transakcja zakończyła się, Kupujący może jednokrotnie wystawić komentarz Sprzedającemu.

9.2.
Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających strefa-auta.pl.

9.3.
Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy.

9.4.
Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; z wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,
c. adresów stron internetowych,
d. treści o charakterze reklamowym.
9.5.
strefa-auta.pl usuwa albo edytuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. strefa-auta.pl może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np.:
a. komentarz naruszają zasady określone w §9.4.,
b. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
c. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,
d. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.
9.6.
Wystawione komentarze zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w komentowanej Transakcji

9.7.
Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne komentarze.

§ 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe strefa-auta.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

10.2.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

10.3.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od strefa-auta.pl w związku z korzystaniem z strefa-auta.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od strefa-auta.pl informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.§ 11. ZMIANY REGULAMINU

11.1.
strefa-auta.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach strefa-auta.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez strefa-auta.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w strefa-auta.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

11.2.
Użytkownik przy pierwszym logowaniu w strefa-auta.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w strefa-auta.pl. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z strefa-auta.pl ze skutkiem określonym w §12.1.


§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1.
Świadczenie usług w ramach strefa-auta.pl ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w ust 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z strefa-auta.pl (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie wniosku, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy.Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, nie wcześniej, niż z momentem zakończenia rozpoczętych przez Użytkownika Transakcji przed rozwiązaniem umowy.

12.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez strefa-auta.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w ust.1

12.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji strefa-auta.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w strefa-auta.pl bez uprzedniej zgody strefa-auta.pl.§ 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.1.
Użytkownik może kontaktować się z strefa-auta.pl w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a. pisemnej na adres : ………………………..,
b. za pomocą odnośnika „Kontakt”, dostępnego na stronie głównej strefa-auta.pl .

13.2.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez strefa-auta.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13.3.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w strefa-auta.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

13.4.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji strefa-auta.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

13.5.
strefa-auta.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że strefa-auta.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.6.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strefa-auta.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.


§ 14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a strefa-auta.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


§15. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Załącznik nr 1. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne

1.
strefa-auta.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie strefa-auta.pl. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak strefa-auta.pl mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku strefa-auta.pl stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2.
Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane w na stronie strefa-auta.pl
Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. strefa-auta.pl dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

3.
Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji strefa-auta.pl związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w strefa-auta.pl.

4.
Niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Transakcji, z przyczyn technicznych, nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas opłaty dotyczące tej Transakcji nie są naliczane, a już pobrane są zwracane w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

5.
Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem strefa-auta.pl inny niż wskazana w powyższym pkt. 4 awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach strefa-auta.pl podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

Załącznik nr 2. Opłaty i prowizje

Część I. Uwagi ogólne

1.
strefa-auta.pl pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach strefa-auta.pl:
a. opłaty podstawowe za wystawienie Towaru,
b. opłaty za opcje dodatkowe przy wystawieniu Towaru,
c. prowizje od sprzedaży ,
d. opłaty abonamentowe.

2.
strefa-auta.pl może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach strefa-auta.pl.

3.
Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.

4.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za wystawienie Towaru, opcje dodatkowe, prowizje od sprzedaży, dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej).

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów

1.
Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych poniżej w przypadku wszystkich Transakcji

2.
Opłata podstawowa za wystawienie Towaru naliczana jest w momencie rozpoczęcia Transakcji.

3.
Opłata podstawowa obejmuje zamieszczenie na stronie Transakcji 8 zdjęć o wadze 300 KB 1 zdjęcie.

4.
W przypadku usunięcia Transakcji lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w §6.3 Regulaminu opłaty podstawowe za wystawienie Towarów podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Transakcja była widoczna w strefa-auta.pl.


5.
Stawki opłat za wystawienie Towaru zależą od liczby oferowanych sztuk Towaru oraz czasu na jaki Transakcja została wystawiona na widok w strefa-auta.pl.

6.
Stawki opłat za wystawienie jednej Transakcji odnoszącej się do jednej sztuki Towaru wynoszą:
okres stawka
7 dni 5 pln
14 dni 9 pln
30 dni 15 pln

W przypadku Transakcji wieloprzedmiotowych stawka opłaty za wystawienie Transakcji wynosi iloczyn stawki dla jednego przedmiotu i liczby sztuk wystawianych Towarów

Stawki opłat za abonament dla Licytanta w ramach transakcji, o której mowa w § 3.2.a, wynoszą :
okres stawka
1 miesiąc 49pln
3 miesiące 100pln
12 miesięcy 500pln

7.
W przypadku podwyższenia w trakcie trwania Transakcji liczby sprzedawanych sztuk Towarów opłata ulega odpowiedniemu podwyższeniu.

8.
W przypadku obniżenia w trakcie trwania Transakcji liczby sprzedawanych sztuk Towaru nie ma zastosowania obniżenie opłaty i zwrot różnicy kosztów.

Część III. Opłaty za opcje dodatkowe (Transakcje KUP)

1.
Wystawiając Towar Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z opisem Transakcji i promocji Transakcji w Strefa-auta.pl, jak również dotyczące przebiegu Transakcji.


2.
Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie rozpoczęcia Transakcji (doliczana jest do opłaty podstawowej), a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji – w momencie jej zastosowania.

3.
Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym pkt. A w przypadku wszystkich Transakcji

4.
W przypadku dodania opcji dodatkowej w czasie trwania Transakcji opłata za opcje dodatkowe zostanie doliczona lub podwyższona zgodnie z niniejszym cennikiem – w momencie dodania tej opcji.

5.
W przypadku usunięcia Transakcji lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w §6.3. Regulaminu opłaty za opcje dodatkowe podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Transakcja była widoczna w strefa-auta.pl.

6.
Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:

Opcja dodatkowa opłata
Każde dodatkowe zdjęcie do 300 KB 0,5pln
Pogrubienie 0,5


Część IV. Rozliczenia

A. Rozliczenia należności

1.
Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.

2.
Zarządzanie rozliczeniami Użytkownika odbywa się po zalogowaniu.

3.
Każdy Użytkownik ma wgląd w stan rachunku (naliczonych opłat i prowizji oraz wysokości zwrotów tj. salda rozliczeń) za ostatnie 12 miesięcy .

4.
Zaksięgowane przez strefa-auta.pl wpłaty dokonywane przez Użytkowników aktywują Transakcję w systemie strafa-auta.pl

5.
Wpłaty na rzecz strefa-auta.pl dokonuje się na wskazany przez strefa-auta.pl rachunek bankowy przypisany do danego Konta. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu.

B. Nadpłaty

1.
W przypadku nadpłaty dotyczącej danego Konta, Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty, z zastrzeżeniem, że nadpłata na Koncie w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika.

2.
Nadpłata zwracana jest przelewem na podany przez Użytkownika krajowy rachunek bankowy.

3.
Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt.4 poniżej.

4.
Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 3 nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie strefa-auta.pl.

5.
W przypadku, gdy zwrot nadpłaty na Koncie łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika, na adres siedziby strefa-auta.pl, kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

C. Zmiany wysokości opłat i prowizji

1.
strefa-auta.pl zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

2.
strefa-auta.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

D. Faktury

1.
Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur musza być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach danych strefa-auta.pl, a w przypadku kont firmowych dane podane do faktur muszą być zgodne z danymi firmy podanymi w ustawieniach konta.


2.
Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska.

3.
Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

4.
Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w przypadku przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.

5.
Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

6.
Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

7.
Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (PortableDocument Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury .

8.
strefa-auta.pl zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 7 i 8 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

9.
strefa-auta.pl zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez Użytkownika akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

10.
Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 12 miesięcy od ich wystawienia.


Część V. Procedura zwrotu prowizji

1.
W przypadkach uznanych za uzasadnione strefa-auta.pl może zwrócić Sprzedającemu prowizję (odstąpić od poboru prowizji naliczonej).

2.
W celu otrzymania zwrotu prowizji Sprzedający powinien zwrócić się do strefa-auta.pl pisemnie.


Załącznik nr 3. Polityka ochrony prywatności

1.
strefa-auta.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. strefa-auta.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności strefa-auta.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. strefa-auta.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

2.
Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem …. Administratorem danych jest strefa-auta.pl.

3.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z strefa-auta.pl umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl.

4.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych w formularzu rejestrowym jest konieczne do zawarcia z strefa-auta.pl umowy o świadczenie usług w ramach strefa-auta.pl.

5.
Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi strefa-auta.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach strefa-auta.pl, a także w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji w związku ze sprzedażą prowadzoną przez strefa-auta.pl w ramach strefa-auta.pl. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez strefa-auta.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji .

6.
Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w strefa-auta.pl, strefa-auta.pl zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Strefa-auta.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

7.
Okazjonalnie w strefa-auta.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

8.
Okazjonalnie w strefa-auta.pl organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

9.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez strefa-auta.pl i za zgodą Użytkownika.

10.
W przypadku uzyskania przez strefa-auta.pl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług strefa-auta.pl niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, strefa-auta.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.11.
strefa-auta.pl zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy strefa-auta.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez strefa-auta.pl danych osobowych innemu niż strefa-auta.pl administratorowi danych.

11.
strefa-auta.pl zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. strefa-auta.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 2.5. Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. strefa-auta.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec strefa-auta.pl lub też strefa-auta.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na strefa-auta.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

12.
Sprzedający po uzyskaniu od strefa-auta.pl danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

13.
strefa-auta.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach strefa-auta.pl.

14.
strefa-auta.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z strefa-auta.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z strefa-auta.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Polityka plików Cookies dostępny z poziomu strony głównej strefa-auta.pl .


Załącznik nr 4 Regulamin Płatności internetowe